''

Chinese schools eligible for scholarships to UWA

City

 1. Beijing
 2. Chengdu
 3. Chongqing
 4. Hangzhou
 5. Jinan
 6. Nanjing
 7. Quingdao
 8. Shanghai
 9. Suzhou
 10. Tianjin
 11. Weihai
 12. Xi'an
 13. Zhengzhou

Beijing

 • Beijing Huijia Private School
 • Beijing NIT

Chengdu

 • Chengdu Shude High School

Chongqing

 • Chongqing Bashu Secondary School
 • South West University-Affiliated HS

Hangzhou

 • Hangzhou Entel Foreign Language School

Jinan

 • Jinan Foreign Languages School

Nanjing

 • Jiangsu College for International Education
 • Jiangsu Xishan Senior High School in Wuxi
 • Nanjing Foreign Language School
 • Nanjing Normal University-Affiliated High School

Qingdao

 • Qingdao Phosphorus School
  (Qindao No.19 High School, VCE Center)

Shanghai

 • Shanghai Golden Apple WACE School

Suzhou

 • Suzhou No.3 Middle School

Tianjin

 • Haileybury International School

Xi’an

 • Xi’an Jiaotong University-Affiliated High School
 • Xian Yang Experimental School

Zhengzhou

 • Zhengzhou Middle School

Further Information


Scores needed, Schools eligible

China [PDF, 5.5 MB]
Updated 15 Jul 2016Poster